Statut

STATUT FUNDACJI – WYBRANE

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i sportowego a szczególnie w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

2. Propagowanie czynnego wykorzystywania czasu wolnego

3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności.

4. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

5. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania charytatywne.

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej.

7. Rozwój krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

8. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

10. Promocja wolontariatu.

11. Prowadzenie działalności wychowawczej i szkoleniowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

12. Wspieranie działalności religijnej kościołów i innych związków wyznaniowych działających zgodnie z przepisami, chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską i podstawowe prawa i wolności innych osób.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

3. Udzielenie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

4. Krzewienie pomocy bliźnim i postaw temu sprzyjających.

5. Organizację ośrodków rekolekcyjnych, szkoleniowych i wypoczynkowych.

6. Współpracę z mediami: radio, praca, telewizja, internet.

7. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych.

8. Promocję wolontariatu.